Skip to main content

Voorwaarden stalling

Toepasselijkheid

 • Iedereen die een voorwerp stalt bij Lunasol Campers wordt aanzien als huurder en moet voldoen aan de huurovereenkomst, de algemene voorwaarden en huisregels.
 • Wanneer beide partijen de overeenkomst tekenen is deze bindend vanaf datum van ondertekening, de huurperiode gaat in op begindatum.
 • Alle persoonlijke gegevens worden behandeld volgens het privacy beleid, dit kan ten alle tijden bekeken worden op www.lunasolcampers.be
 • De huurder verklaart bij het ondertekenen een exemplaar van deze overeenkomst en van de algemene voorwaarden en huisregels ontvangen te hebben.

Contractduur

 • De huurperiode begint op de begindatum van deze periode, zoals bepaald in het contract. Deze kan verschillend zijn van datum van ondertekening.
 • Enkel jaarcontracten kunnen opgezegd worden, minstens 2 maand voor einddatum.
 • Bij niet tijdig opzeggen worden deze jaarcontracten stilzwijgend verlengd.
 • De overeenkomst kan door beide partijen opgezegd worden mits het respecteren van de opzegtermijn.  Het opzeggen betekent enkel het niet verlengen van het contract.  Er worden geen tegoeden terugbetaald voor het vroegtijdig beëindigen door de huurder.  Indien verhuurder opzegt zullen de resterende tegoeden terug gestort worden.

Tarieven en betalingen

 • De huurtarieven worden vooraf besproken en de huurder verklaard zich hiermee akkoord. Deze tarieven zijn inclusief B.T.W..
 • De verhuurder heeft het recht de tarieven aan te passen na de huurperiode of verlenging. De huurder wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 • Jaarcontracten kunnen maandelijks of jaarlijks betaald worden.
 • Alle betalingen moeten gebeuren voor de aanvang van de huurperiode, dit houdt in dat de jaarlijkse betalingen dienen betaald te zijn voor aanvang van het jaar, de maandelijkse voor de aanvang van iedere maand.
 • Indien er niet tijdig betaald wordt, zal er 10 % intrest in rekening worden gebracht.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen op de huurder verhaald worden.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De huurder is verplicht een verzekering BA af te sluiten voor het voorwerp dat gestald wordt.
 • De huurder verklaart zich akkoord dat het stallen van het voorwerp geschiedt voor eigen rekening.
 • Bij ondertekening van de overeenkomst ontneemt de huurder alle aansprakelijkheid van de verhuurder en stelt hem vrij van enige vervolging.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, onder meer ten gevolge van hagel, storm, brand, water, diefstal, …

Huisregels

 • De stallingplaats is altijd toegankelijk met sleutel of badge, gekregen van de verhuurder.
 • Gasflessen dienen gesloten te zijn bij het achterlaten van het voorwerp. Ramen en vensters toe, deuren afgesloten.
 • Er mogen geen werken, van eender welke aard, uitgevoerd worden op de stallingplaatsen.
 • Er mag niet gerookt worden in de stallingplaats.
 • Wees hoffelijk naar andere huurders toe en plaats geen voorwerpen buiten de u toegewezen zone. Deze voorwerpen worden zonder pardon verwijderd, eventuele kosten zijn voor de nalatige huurder.